Asiakasymmärrys- ja tutkimuspalvelut

Suunnittelumme lähtee aina liikkeelle asiakkaan omista liiketoiminnallisista tavoitteista. Erilaisten tutkimus- ja analytiikkapalveluiden avulla saadaan näkemys siitä mihin suuntaan liiketoimintaa ja markkinointiviestintää tulee kehittää, jotta nämä tavoitteet saavutetaan.

Asiakaspolun eri vaiheet on tunnettava ja niihin on päästävä käsiksi oikealla viestillä, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Erityisesti tässä Annalectin tutkimus- ja analyysipalvelut tuottavat arvokasta tietoa oikeiden valintojen perustaksi.

Tutkimuksissa yhdistämme kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusta, kehittynyttä analytiikkaa, digitaalisia datalähteitä sekä asiakkaan omia CRM tietoja. Yhdistämme kerätyn datan ja tarkastelemme asioita sekä tarpeeksi läheltä että riittävän kaukaa, ymmärtääksemme eri kokonaisuuksia. Tutkimusten edetessä, annamme tarkat ja yksityiskohtaiset suositukset konkreettisiin käytännön toimiin.

 

Kampanjamittaukset

Kampanjamittauksen avulla saadaan kokonaisvaltainen käsitys markkinointikampanjan onnistumisesta ja sen ROMI:sta. Ymmärretään myös eri kanavien tehokkuudet, luovien ratkaisujen toimivuus sekä miten kampanja aktivoi kuluttajia. Lisäksi nähdään kampanjan huomaamisen vaikutukset tärkeisiin KPI-mittareihin. Yhtäaikainen mittaus myös verkossa ja sosiaalisen median keskustelujen seuraaminen, antaa kattavan näkemyksen kampanjan onnistumisesta.

Asiakasanalyysit

Asiakasanalyysi mahdollistaa markkinoinnin tuottavuuden olennaisen kasvattamisen. Siinä analysoidaan nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita hyödyntäen asiakastietokantojen dataa sekä täydentäviä tietolähteitä. Sen avulla tunnistetaan kannattavimmat tai vastaanottavaisimmat kohderyhmät. Lisäksi ymmärretään tekijät, jotka ohjaavat kohderyhmän osto- ja kanavakäyttäytymistä sekä kyetään kannattavampaan kontaktointiin ja vaikuttavampaan viestintään.

Mainonnan tutkimukset

Jotta varmistetaan tehokas, näkyvä, mieleen jäävää ja sisällöltään oikein ymmärretty markkinointiviestintä, kannattaa omaa mainontaa tutkia. Usein etukäteen tehty ennakkotestaus auttaa mainonnan viestin kehittämisessä. Viestejä tutkimalla voi valita jo varhaisessa vaiheessa parhaan mainonnallisen linjan ja siirtyä vasta sen jälkeen tuotantoon. Myös mainonnan jälkimittaus auttaa markkinointiviestinnän kehityksessä tulevaisuutta ajatellen.

Brand tracking

Säännöllisellä brändin tai mainonnan seurannalla saadaan ymmärrystä lyhyen välin toimien vaikutuksista ja pystytään optimoimaan omaa tekemistä paremmin. Yhdistämme tutkimustuloksiin myös mediapanostukset, joten investointien vaikutukset nähdään lähes reaaliaikaisesti. Tracking-tulokset raportoimme usein Dashboardissa muiden yritykselle tärkeiden KPI-mittareiden kanssa, jolloin näemme tulosten korrelaation myös esimerkiksi myyntiin.

Neuromittaus

Neuromittauksen avulla pääsemme kurkistamaan pintaa syvemmälle kuluttajien tiedostamattomaan puoleen. Sen avulla pystymme kehittämään brändien arvolupauksia, konsepteja, TV-, radio-, printti- ja nettimainontaa tai vaikka pakkauksia. Neuromittauksessa mitataan erottuvuutta, haluamista, kiinnostusta ja paneutumista, joka korreloi muistamisen kanssa.

Konsepti- ja tuotekehitystutkimukset

Haluatko ymmärtää mistä tuotteista ja palveluista kohderyhmäsi ihmiset innostuvat seuraavaksi? Tai ymmärtää mitkä konseptit ja tuotteet takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa, ja mitä ominaisuuksia kuluttajat arvostavat tuotteissa ja palveluissa? Tässä voimme auttaa monipuolisesti erilaisten tutkimusten avulla, joissa otetaan kohderyhmä mukaan tuotteen tai palvelun markkinamatkalle jo sen ensiaskeleista lähtien.

Segmentoinnit

Segmentointityössä tunnistetaan erilaiset asiakasryhmät esim. asiakkuusarvon, kasvupotentiaalin, ostomotiivien / tarvetekijöiden, kiinnostuksen kohteiden, oston draivereiden sekä muiden pehmeiden tai kovien muuttujien näkökulmasta. Segmentointi tuottaa tietopohjaa resurssien kannattavampaan kohdentamiseen sekä nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisen tehokkaampaan johtamiseen. Segmentoinnin tuottama asiakasymmärrys mahdollistaa puhuttelevan ja vaikuttavan markkinoinnin, sekä auttaa tekemään viisaampia valintoja mm. asiakaskohderyhmäsegmentteihin panostamisen, markkinointiviestien ja -sisältöjen sekä tuotekehityksen painopisteiden suhteen. Hyödynnämme segmentointityössämme markkinoiden moderneimpia mallinnusmenetelmiä ja laajaa tietoaineistoa. Segmentointi voidaan tehdä esim. omaan asiakasrekisteriin, kyselytutkimustietoon tai online-dataan pohjautuen. Usein optimaalinen ratkaisu segmentointityöhön löytyy kuitenkin yhdistämällä useita eri tietolähteitä.

 

Dynamic Deep Segmentation

Dynamic Deep Segmentation (DDS) on reaaliaikaisen markkinoinnin moderni segmentointitapa. DDS yhdistää sivustokäyttäytymistietoa sekä semanttista reaaliaikaista ostokäyttäytymis- ja harkintatietoa, user ID:n takana oleviin tietoihin. Tietoa rikastetaan vielä ID- ja Cookie-pohjaisilla erillistutkimuksilla. Yleensä DDS-toimissa luodaan käyttäytymiseen perustuvia dynaamisia koreja, joilla automatisoituja toimenpiteitä johdetaan.

Brändi- ja positiointitutkimukset

Bränditutkimusten avulla luodaan kattava ymmärrys brändin asemasta markkinoilla, tunnistetaan vahvuudet ja heikkoudet kilpailijoihin nähden, tunnistetaan tehokkaimmat erottautumiskeinot sekä määritetään todellista kilpailuetua tuova optimaalinen positio brändille. Tutkimustieto luo pohjan menestyksekkäälle brändi- ja erottautumisstrategialle.

Hinnoittelututkimukset

Hinnoittelututkimuksilla selvitetään kuinka paljon kuluttajat ovat valmiita maksamaan tietystä tuotteesta, miten he reagoivat hintamuutoksiin ja mikä on tuotteen optimaalinen hinta myynnin ja kannattavuuden näkökulmasta. Tutkimus mahdollistaa myös simulointimallien teon, jotka auttavat ennustamaan miten kilpailijoiden hinta- tai tuotemuutokset vaikuttavat oman tuotteen tai palvelun myyntiin. Käytännössä hintajoustotutkimukset auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten heidän kannattaisi hinnoitella tuotteensa tuloksen tai myynnin maksimoinnin näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä käytetään conjoint-analyysiä, joka on tunnetusti kaikkein luotettavin tapa tutkia hintajoustoa.

 

Joni Jantti